Two ICASSP 2018 papers accepted

We’ve got two ICASSP 2018 papers accepted:
“Bitwise Source Separation on Hashed Spectra: An Efficient Posterior Estimation Scheme Using Partial Rank Order Metrics,” and
“Bitwise Neural Networks for Efficient Single-Channel Source Separation.”

Detaljerade instruktioner om hur man bäst eller lämpligast uppfyller skyldigheterna enligt EU:s läkemedelslagstiftning ges i form av riktlinjer. De ger om det vägledning till sökande eller registranter, behöriga myndigheter och/eller andra berörda parter. Riktlinjerna utarbetas av Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) eller Europeiska kommissionen.